VM-logo-pms-pay-off-300x203

Ontdek het mysterie van
de vrijmetselarij in Breda en Oosterhout

  • Wat is Vrijmetselarij?
  • Wat is het doel en streven?
  • Wat kan het wezen van de vrijmetselarij en de inhoud ervan voor de ontwikkeling van het individu betekenen?

U kunt door hier te klikken de onderstaande folder openen/downloaden als pdf bestand

 

Een vrijmetselaar is op zoek naar
dat wat verbindt en niet naar dat wat scheidt

Er bestaan vele geschriften, waarin getracht wordt een omschrijving te geven over vrijmetselarij. Deze publicaties bieden belangstellenden de mogelijkheid tot enig inzicht te komen omtrent de doeleinden van de Vrijmetselarij en de bijzondere functie, die zij kan hebben temidden van de vele geestelijke stromingen. En toch is het, ondanks het prijsgeven van een groot deel der vroegere beslotenheid en geheimhouding, voor een "niet ingewijde" in de Vrijmetselarij vrijwel onmogelijk om tot de werkelijke diepte van haar inhoud door te dringen. Intellectuele benadering alleen schiet te kort.
Je leert immers de weg alleen kennen door hem te gaan.

 

De Vrijmetselarij staat voor de mens, die op zoek is naar de betekenis in zichzelf en in de wereld om hem heen, behulpzaam te zijn in die zoektocht. Het symbolische doel is te bouwen aan de Tempel der Mensheid! Hierin is de mens de levende bouwsteen. Om als levende bouwsteen te kunnen dienen zal men zichzelf daartoe geschikt moeten maken. Dit impliceert een geheel eigen innerlijke weg, langs eigen ervaringen, onbelemmerd door opgelegde dogma's.

 

Het is in wezen een bewustwordingsproces van de eigen identiteit en van het krachtenspel in zichzelf en van de verhouding daarvan tot het "Leven" als totaliteit. Hierbij fungeert het intellect als aandrager en toebereider van het voedsel, waaraan de psyche behoefte heeft.

Voor de instandhouding van ons leven is het nodig voedsel tot ons te nemen, het te kauwen, door te slikken en te verteren. Zo neemt de psyche het geestelijk voedsel tot zich en zet het om in geestelijke kracht en vermogens. Het proces van vertering en omzetting van voedsel in vermogen en kracht gaat buiten ons verstand om. Het gebeurt aan ons.

 

Het gebruik van beeld en symbool is typisch voor de vrijmetselaarsriten. Zowel de ritualen als de werkplaats zijn een beeld van de psyche. Wanneer men zich openstelt werken zij als een spiegel, die ons de diepere gronden toont in ons eigen wezen. Herkenning en verwerking hangen af van de eigen bereidheid dit proces toe te laten Elk individu heeft zijn eigen specifieke weg in de zelfverwerkelijking en bij de bewustwording van zijn functie in het totale leven.

 

Er bestaat dan ook in de Vrijmetselarij geen zo genaamde geloofsbelijdenis of dwingend dogma, behalve het geloof aan een hogere macht die zich door het leven uitdrukt. De ziel moet vrij zijn om te kunnen werken aan, zoals de Vrijmetselarij dat zegt, "zijn eigen ruwe steen" om zichzelf geschikt te maken als zuivere bouwsteen voor "De Tempel der Mensheid". Deze Tempel der Mensheid rijst op door “Wijsheid”, “Kracht” en “Schoonheid” en in respect, vertrouwen en verdraagzaamheid naar elkaar.

Ieder, die zich ernstig verdiept in de symboliek en daardoor steeds dieper vermag door te dringen in de inhoud der riten, zal ervaren dat hem steeds nieuwe deuren geopend worden en dat er voortdurend verbanden duidelijk worden met de verschillende aspecten van het leven. De eigen beperking in de bewustzijnsontwikkeling bepaalt de begrenzing van het ervaren en begrijpen der inhoudelijke waarheden.

 

Wat kan de Vrijmetselarij betekenen in de hedendaagse samenleving? Voor velen is de traditie van de vrijmetselarij een inspirerende belevenis en een vast richtsnoer. Het valt waarlijk niet mee om in evenwicht te blijven en zichzelf te vinden in onze rumoerige samenleving met de nadruk op een technische en materialistische wijze van leven.

 

Er is overvloed aan informatie van zeer uiteenlopende waarde en het wemelt van aangeprezen systemen ter ontwikkeling van de innerlijke mens. Het blijkt dan belangrijk en zelfs noodzakelijk zich bij tijden te distantiëren en enige stilte en rust te zoeken om een en ander eens op een rijtje te zetten of een balans op te maken en zich te heroriënteren. Steeds moet het van de mens zelf uitgaan. Als een mens oprecht belangstelt, maakt hij of zij een opening, waardoor vanuit het object der belangstelling iets wezenlijks terugvloeit. Geloof en vertrouwen in de onbeperkte kracht van het leven en de altijd aanwezige mogelijkheden tot herstel, blijken nog steeds de beste gereedschappen te zijn om staande te blijven. Dat geloof en vertrouwen vindt men zeker in de Vrijmetselarij.

 

Kan dit bijzondere systeem aan iedere geaardheid voldoening geven? Dat zal zeker niet het geval zijn! Doordat de Vrijmetselarij geen opgelegde geloofsformule heeft en geen bindende dogma's, zullen mensen met een overheersende behoefte aan het "geborgen zijn" in een leidende autoriteit en in vastgestelde morele normen, niet gebaat zijn bij een geestelijke richting die juist uitgaat van ieders eigen innerlijke vrijheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Het is dikwijls gemakkelijker om geleid te worden en te handelen volgens opgelegde normen dan om op eigen benen te staan en eigen verantwoordelijkheid te erkennen voor gedachten en daden.

 

De Vrijmetselarij vraagt de kandidaat of deze "meerderjarig" is, d.w.z. volwassen in overdrachtelijke zin, dus verantwoordelijk voor eigen leven en zelfstandig in denken. Dit is een ernstige vraag, maar de Vrijmetselarij is ernstig. Zij pretendeert immers een levensweg te zijn om de zoeker die tot haar komt verder te voeren naar wijdere begrippen, diepere inzichten, van buiten naar binnen. Bovendien wordt in de Vrijmetselarij van ieder, die zich aanmeldt verlangd, dat hij komt uit eigen vrije wil. Er is geen instantie die iets voorschrijft.

 

"Vraagt en u zal gegeven worden"
"Klopt en u zal worden opengedaan"

 

Men moet willen aankloppen en dat gebeurt zodra de behoefte gaat leven. Ieder die toelating verlangt brengt "iets" mede: zichzelf met al zijn specifieke eigenschappen, zijn talenten en kwaliteiten maar ook alle disharmonie en tegenstrijdigheid in zijn karakter. Dit toont aan welk een zware opgave het is om, zoals de Vrijmetselarij opdraagt: "Te streven naar het vormen van een broederschap". Zoiets kan dan ook alleen mogelijk zijn als men elkaar tegemoet treedt in openheid, respect, vertrouwen en verdraagzaamheid.

 

Loge Het Vrij Geweeten te Breda  -  06 52 041 718
Loge Geef U Zelf te Breda  -  06 382 76 638

Loge Compass te Oosterhout  -  06 462 81 215